Adatkezelés

Make reservations for an NYC escort when you are planning on your romantic getaway. Private female attendants offer the therapeutic benefits of massage and they are similar in design to Japanese geisha. Even though the majority of escorts available in New York are women however, there are men available. Whatever your preference the escort you choose with an escort in New York will make your experience unforgettable. You can find an escort company online or go to their sites for more information about their services. Make sure to read reviews from previous customers. So, you’ll be able to determine if the agency offers the services you need. Additionally, you can choose from different pricing ranges. New York has a thriving transsexual population. New York is home to countless transsexual hustlers and transvestites. They travel from across the globe to give you different forms of sexual pleasure. You can choose to meet the people, or get them delivered to the hotel. If you’re seeking an intimate getaway or just a fun night in with your buddies, New York has it all.ny escort You can enjoy a variety of clubs, restaurants as well as Broadway performances. There’s a wide variety of entertainment options in the city of New York, including rooftop bars and sporting bars. New York City has the most lavish VIP escorts for those wanting to enjoy a fantastic evening out, this is the perfect place to be. Murray Hill and Midtown are one of the areas that is most popular to find NYC escorts. The two neighborhoods are filled with strip clubs and massage parlors as well as a variety of sex venues. You can also find escorts in private residences.

If you’re seeking the ultimate satisfaction, consider using an escort to Dubai. The city of exotic beauty is home to an array of different cultures and nations, including Brazilian gorgeous ladies with stunning buttocks. Arabian guys also love chubby ladies as well. Asian gorgeous ladies are petite however very sexual. You can find an escort that is local to Dubai by using a search engine. They’ll visit your home or your hotel. Many are experienced massage therapists and offer a variety of massage types. From the basic body massage to the exotic Nuru and Tantra therapies, these experts will help you relax and revitalise. Dubai profiles of escorts include the most recent photos, as well as other pertinent details about the escort such as age and body measurements. They will also have details about the sexy services that they provide, such as the back door and deep oral sexual sex as well as Master/Slave play.escorts dubai The Dubai escorts are stylishly attired and are able to converse fluently in English. They’re fluent in English and exceptional communication skills. There are escorts who within Dubai also provide private services. However, they may be charged a cost for it. Whatever option you choose, your escort is discreet and will put you relaxed throughout the whole experience. A private escort experience in Dubai can be fun and thrilling! There are a variety of escorts available in Dubai that range from private sex services , to luxury condos. Three options are available including outcall, incall, and at-home. Most incall girls come to your house or apartment. Incall girls are often booked in private and quiet apartments. There are large mirrors inside their bedrooms and spacious bathtubs.

If you’re in search of a fun and erotic method to make the most enjoyment out of your trip to Dubai Consider employing an chauffeur. They will provide entertainment for your enjoyment with striptease, erotica and even lap dancing. You will be able to experience the ultimate pleasure! What ever your style of sexuality There is the Dubai escort that will meet the needs of all. A reputable Dubai escort’s profile must include an address for her personal website as well as verified pictures. Beware of profile photos that include other women.bisexual escorts Dubai is one of the countries which has a ban on prostitution. Dubai escorts often request proof that customers have paid before they show you photos. There are a variety of Dubai private escort firms, but BookRealEscorts offers the largest collection of women scouts. The pool of gorgeous women comprises women of Asia, Europe, and the United States. They have Asian, Slavic, and African escorts, along with blonde and ginger women. Dubai has a lot of escorts. You might have noticed. Whether it’s in an upscale hotel or in a dive bar, there are escorts everywhere in Dubai. Dubai offers a variety of escorts. You can find them in every five-star hotel. You may also see a few prostitutes on the streets. Dubai escorts can be hired to provide in-call, out of-hotel as well as hotel escorts. Some offer a variety of services, from BDSM to anal.

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Jelen dokumentum tartalmazza a Czibere Ágnes Erzsébet e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a www.agnesczibereart.hu internetes oldalt (továbbiakban: Honlap) felkereső látogatói és a Honlapon elérhető űrlap kitöltői (továbbiakban: Érintett) felé személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

A weboldal üzemeltetője: Czibere Ágnes Erzsébet e.v.
Cím: 4024 Debrecen, Holló János utca 7. 3/16.
Adószám: 51366858-1-29
Nyilvántartási szám: 54542385
Számlaszám: 10403428-50526967-84711005

 

1. Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 25 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

 

2. Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy weboldalunkon a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

 

3. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; telefon: +36-1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

4. A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

 

• Sütik (cookie) kezelése

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.

Az adatkezelés célja
A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre
A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A szerveren tárolt adatok megismerésére kizárólag a weboldal üzemeltetésével megbízott munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés időtartama
A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti (session cookie) érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában.

Mit jelent ez?
A weboldalakon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le (pl.: néhány perc, óra, nap vagy esetleg még hosszabb időtartamot követően). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához a weboldal kizárólag csak akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi a weboldalt ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 

• Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja
A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre
A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A Google Analytics szolgáltatás által kezelt adatok megismerésére kizárólag erre feljogosított munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés időtartama
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.
A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű ámenűben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 

• Barion és Barion Pixel

Az adatkezelés célja
Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

A kezelt adatok köre
Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
Név: Barion Payment Zrt. (Adatfeldolgozó)
Postacím: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Tel: +36 1 464 70 70

Az adatkezelés időtartama
Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű alneműben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

A felhasználókra az online fizetési szolgáltatás igénybevétele során a Barion Payment Zrt. adatkezelési szabályzata az irányadó:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

• Vásárlás, regisztráció vagy kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja
Az Érintettekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre
A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
• név,
• email cím,
• telefonszám,
• cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

 

5. Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

 

6. Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

 

7. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. október 1. napjától érvényes.

 

The escort New York service is a excellent way to get sexually. They have great personalities as well as solid academics, which makes them the ideal choice for a night out to the bars. There is an array of girls to escort New York girls from different cities. Every girl has an individual style and will adhere to high expectations. This means you will be certain to experience a wonderful touch and a lot of sensuality. Asian evening escorts from NY are stunning and elegant, which makes the ideal option for romantic nights with your significant other. The charming and adventurous nature of these escorts make a romantic evening one that you will remember for a lifetime. It is also possible to find a great person to accompany you on a wedding, engagement, or another special celebration. In addition, you can have your escort arrange the meeting you’ll need with your future wife. If you’re an medical student conducting a clinical test, you can trust a reputable escort to provide top-quality support.nyc escorts services When you’re taking tests or participating in a clinical procedure, your escort will never cause any harm to you or the person you are with. A escort company that is located in New York that is top-notch can handle anything! In addition, with the wide range of escort services in New York, you’ll find that a sexy escort service is a great alternative for all occasions. Asian Escorts are able to meet your sexual needs. They’re petite, gorgeous and capable of satisfying your every whim. If you’re in the market for an intimate massage, sexually gratifying bonds, or even a sex you’ll find an Asian female escort nearby that will satisfy your every desire. You can be sure that your sex experience with an Asian Escort will always be smooth because they are Asian.

If you’re interested in experiencing the best sex scene, you should try the escort New York services. They can provide an exceptional experience at night in the city due to their strong personalities and class, which makes the perfect selection. It is possible to choose from an array of escort New York girls from different cities. Every girl has a unique charm and adhere to the highest standards. This means you will be sure to have a great touch and a lot of sexuality. Asian Escorts in NY are particularly beautiful and elegant, which makes the ideal alternative for romantic dinners with your partner. They will make your evening unforgettable by their vibrant and captivating nature. The perfect escort is used for any occasion, such as a wedding or engagement. In addition, you can have your escort arrange the meeting you’ll need with your future partner. A reliable escort will provide exceptional assistance to medical students who are taking clinical terminology tests. The escort you choose to use won’t do any harm regardless of if you are conducting a test or going through a process.escorts new york A escort company that is located in New York that is top-notch can handle anything! With a variety of services for escorting available in New York, you’ll find that a sexy escort service is a great choice for any occasion. Asian Escorts are able to meet all of your sexual desires. They’re beautiful, petite, and capable of satisfying each and every desire. There’s an Asian Escort in your area which can give you a a sensual massage or fetish-sex. Because they’re Asian, you can rest sure that you’re at ease in the event of having sexual sex with an Asian Escort.

If you’re looking for a unique way to make your next night memorable and memorable, think about hiring an escort in New York. There are beautiful, raw women who will be at ease with all your sexual fantasies. Explore the profiles of these women to find a great match. It is possible to view their hot pictures to make a quicker decision. There are numerous packages that will suit your needs. Like, for instance, you can join the NY Elite Model Club is available twenty-four hours per all day.teen escorts The club is home to She International models and Elite NY model. The couple are also able to take advantage of a wide range of activities at the club. You can select from several packages if you are planning to take your loved one on a romantic evening in New York City. Asian Escorts are a great way to make any night memorable. They’re glamorous and beautiful, and they look amazing. You can even hire an escort for your anniversary or other special event. A escort service in New York will be able to meet the most demanding requirements. Whatever your sexual desires or sexual preferences it is easy to find a service that meets the needs of your. Escort New York is known for having the finest selection and their staff understands their customers’ desires.